HANGFELVÉTELEK

 

 

A hangfelvételek nagy részét szemléltetés, tanítás, dokumentálás céljából mellékeljük. Azok a budapesti Krisztinavárosi Plébániatemplom 2002. évi nagyheti szertartásain készültek, természetesen egy ilyen felvétel bizonyos esetlegességeivel, és az ilyen alkalommal lehetséges akusztukai-technikai szinten. E felvételeket az alábbi jegyzékben jelöletlenül hagyjuk.

Kiegészítésül felhasználtunk egy szintén csupán didaktikus célt szolgáló alkalmi felvétel-sorozatot: Éneklő Egyház I-II-III. Ádventtől Pünkösdig: Hangfelvételek a Népénektár tanításához. Budapest, 1994. Ezt ÉE-Hf  jellel látjuk el.

A nagy-gregorián tételek bemutatására művészi célú felvétel-részleteket használunk. Ezeket a következő Hungaroton-lemezekről vettük át, a pedagógiai munkák számára jogszabály által jogdíj-mentesen engedett max. 58 másodperc terjedelmben. A hallgató a teljes tételeket megtalálja a következő hanglemezeken:

HCD 12049: Magyar Gregoriánum III – Nagyhét; HCD 12050: Magyar Gregoriánum IV. Húsvét; HCD 12558: Húsvét hírnöke – Gregorián énekek; HCD 12742: Gregorián egy falusi templomban; HCD 32014: Ravenna, a mozaikok városa. Ezekre a lemezekre HCD-számaikkal utalunk. Figyelmeztetjük azonban az olvasót, hogy a lemezeken nem feltétlenül az általunk használt források változata hangzik!

A húsvéti nagyvecsernyét egy 30 évvel ezelőtti szertartásfelvételről adjuk (Egyetemi templom), természetesen ismét az élő felvétel gyengeségeivel. Ugyanakkor becses, mondhatni ma már archivális értékű dokumentum, hiszen a húsvéti nagyvecsernyének – a zsinat kívánságának megfelelően – több mint 300 év utáni első felelevenítését dokumentálja.

A hangfelvételek közé felkerült három tétel a Schola Hungarica alkalmi próba-felvételei közül. Ezeket nem jelöljük.

A felvételek természetesen nem csak technika, hanem az előadói stílus szempontjából sem egységesek. Az élő templomi felvételek egy lassabb és kiegyenlítettebb előadásban szólaltatják meg a darabokat, a művészi célú felvételek a gregorián zene lényegét árnyaltan, helyenként virtuóz módon közelítik meg.

Végül felhívjuk az olvasó figyelmét a népénekek hiteles magyar előadási hagyományát bemutató kazetta-sorozatra (Dobszay L. – Németh István: A magyar népének népzenei felvételeken. 8 kazetta. Magyar Egyházzenei Társaság, 1997.) Ezen népének-fejezetünk néhány darabja is hallható, de ezen túlmenően a sorozat egésze inspiráló hatású lehet a népénekek éneklésmódjára nézve.

 

Minden szertartásnál először a templomi élőfelvételt halljuk a szertartás sorrendjében (itt-ott kiegészítve az „Éneklő Egyház”-ból átvett tételekkel), majd függelékképpen néhány töredéket adunk a Schola Hungarica felvételeiből.

A tétel mellett megjelölt Mel/ számra kattintva megtaláljuk azt az egységet is, melyben az adott dallam kottája olvasható.

 

A hangfelvételek:

 

 

 

VIRÁGVASÁRNAP

Mel/

 001 

Üdvünknek boldog ünnepe (himnusz)

1.1.1

 002 

Hozsanna Dávid Fiának

1.1.2

 003 

Jeruzsálem gyermeknépe pálmafáknak (antifona)

1.1.8

 004

Jeruzsálem gyermeknépe leterítvén (antifona)

1.1.9

 005 

Dicsőség és dicséret (himnusz) 1-2. vers: ÉE-Hf

1.1.10

 006

Dicsőség és dicséret (himnusz) 3-5. vers

1.1.10

 007

Te tartottad az én jobbomat (válaszos zsoltár)

1.2.3

 008

Istenem, Istenem, tekints reám, miért hagytál el (tractus)

1.2.4

 009

Máté-passió

1.2.5

 010

Palestrina: Miserere mei Deus (motetta)

 

 011

Atyám, ha lehetséges (communio)

1.2.7

 012

Te Deum Patrem (motetta)

 

 

 

 

 

 013

Collegerunt pontifices (körmeneti antifona): HCD 12742

1.1.5

 014

Cum audisset populus (körmeneti antifona): HCD 12742

1.1.7

 015

Fulgentibus palmis (körmeneti antifona): HCD 12742

1.1.12

 016

Cum appropinquaret (körmeneti antifona): HCD 12742

1.1.17

 017

Gloria, laus et honor (himnusz): HCD 12742

1.1.10

 018

Pueri Hebraeorum I-II (körmeneti antifona): HCD 12742

1.1.8,

1.1.9

 019

Domine ne longe (introitus): HCD 12742

1.2.1.

 020

Fratres: Hoc enim sentite (szentlecke) HCD 12742

 

 

 

 

NAGYCSÜTÖRTÖK

 

 021

Mi pedig dicsekedjünk (introitus)

2.1.1

 022

Krisztus engedelmes volt (graduale)

2.1.2

 023

Arról ismerje meg mindenki (tractus)

2.1.3

 024

Ante diem (lábmosási antifona)

2.2.3

 025

Tudván Jézus (lábmosási népének): ÉE-Hf

Cant/2.1.1

 026

Ubi caritas

2.2.5

 027

Ó üdvösséges áldozat (motetta)

 

 028

Ez az én testem (communio)

2.1.6

 029

Jesu benignissime (motetta)

 

 030

Zengjed nyelv a dicsőséges (himnusz)

2.1.7

 031

Szomorú az én lelkem (antifona)

2.2.1

 032

Új parancsot adok nektek (antifona): ÉE-Hf

2.2.4

 

 

 

 

 033

Tellus ac aethra (himnusz): HCD 12049

2.2.2

 034

Amen amen dico vobis (a búcsúbeszéd kezdete; más dallamvariáns!): HCD 12049

2.1.19

 

 

 

LAMENTÁCIÓ

 

 035

Elosztották maguk között (antifona a 21. zsoltár részletével)

Off/2.1.4

 036

verzikulus

Off/2.1.4

 037

Jeremiás Siralma

Off/2.1.4

 038

1. responzórium

Off/2.1.4

 039

Szent Leo beszédének kezdete

Off/2.1.4

 040

2. responzórium

Off/2.1.4

 041

Szent Leo beszédének folytatása

Off/2.1.4

 042

3. responzórium

Off/2.1.4

 043

Saját Fiát (antifona az 50. zsoltár részletével)

Off/2.1.4

 044

verzikulus

Off/2.1.4

 045

Feje fölé táblát helyeztek (antifona a Benedictus részletével)

Off/2.1.4

 046

Kyrie puerorum (a Gyermekek Kyriéje, litánia)

Off/2.1.4

 047

zárókönyörgés

Off/2.1.4

 

 

 

 

 048

Aleph Quomodo sedet sola (nagycsütörtöki lamentáció) HCD 12049

vö. Off/1.1.4

 048b

Aleph Én vagyok a férfi (magyar)

 

 049

Vadis propitiator (az esztergomi rítusban nagyszerdai, a kalocsaiban nagypénteki responzórium ): HCD 12049

 

 

 

 

NAGYPÉNTEK

 

 050

Uram, hallottam a te híredet (tractus)

3.1.1

 051

Krisztus engedelmes volt (válaszos zsoltár; az orgonakíséret a szept. 14.-i alkalmazásra való tekintettel): ÉE-Hf

2.1.2

 052

Krisztus engedelmes volt (tractus)

3.1.3

 053

János-passió

3.2

 054

Ünnepélyes könyörgések (az 1. könyörgés; a pap a felvételen nem prefáció-dallamon énekli)

3.3

 055

A kereszt behozatala: Impropériák és Ecce lignum

3.4

3.5

 056

Ecce lignum – latinul: ÉE-Hf

3.5.1

 057

Ecce lignum – egyszerű dallamon

3.5.1

 058

Legnemesebb minden fák közt (himnusz)

3.5.3

 059

O crux lignum (motetta)

 

 060

A keresztet ünnepeljük (sequentia)

3.5.4

 061

Ecce quomodo moritur (motetta)

 

 062

Imádunk téged Krisztus (antifona): ÉE-Hf

3.5.6

 063

Stabat mater (motetta).

 

 

 

 

 

 064

Adducunt Jesum (részlet a János-passió magyarországi dallamából): HCD 12049

3.2

 065

Post haec autem (a János-passió befejezése, magyarországi dallam) HCD 12049

3.2

 066

Dum fabricator mundi (antifona az Adoratio Crucishoz) HCD 12049

3.5.2

 067

Ki alkotá a mindent (ugyanaz magyarul)

3.5.2

 068

Crucem tuam (antifona az Adoratio Crucishoz, a ravennai hagyomány szerint): HCD 32014

3.5.5

 

 

 

VIGÍLIA

 

 069

Tündöklő fényeknek (himnusz)

4.1

 070

Krisztus világossága + a himnusz záró versszaka

 

 071

Exsultet – esztergomi dallamával

4.2.1

 072

Exsultet – a tridenti dallammal: ÉE-Hf

4.2.3

 073

Exsultet-részlet  – egyszerű dallamon: ÉE-Hf

4.2.4

 074

Örvendezzetek az Úrnak (tractus)

4.3.1

 075

Akik az Úrban bíznak (tractus)

4.3.2

 076

Énekeljünk az Úrnak (tractus)

4.3.3

 077

Szőlőt ültetett (tractus)

4.3.5

 078

Ó fölséges Isten papja (Gloria-tropus): ÉE-Hf

4.6.1

 079

A vágyva vágyott éneket (Alleluja-tropus és Alleluja)

4.6.2

 080

Litánia-részlet

4.4.2

 081

Láttam, hogy víz tör elő (antifona)

5.1.4

 082

Az Isten igaz napja ez (motetta)

 

 083

Alleluja (antifona a 150. zsoltárral)

4.8

 084

Jókor reggel (antifona)

4.8

 085

Urunk feltámadásán (motetta)

 

 

 

 

 

 086

Inventor rutili (himnusz): HCD 12050

4.1

 087

Exsultet (esztergomi dallam latinul: bevezetés és a prefáció kezdete): HCD 12668

4.2.1

 088

Jam domnus optatas – Alleluja Confitemini (Alleluja tropus és vers): HCD 12050

4.6.2

 089

Alleluja (az antifona 4 szólamban)

4.8

 

 

 

HÚSVÉTI KÖRMENET ÉS NAGYMISE

 

 090

Ki fogja elhengeríteni a követ (húsvéti játék): ÉE-Hf

5.1.3

 091

Feltámadtam (introitus): ÉE-Hf

5.2.1

 092

Ez az a nap (válaszos zsoltár) ÉE-Hf

5.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 093

Sedit angelus (körmeneti antifona): HCD 12050

5.1.7

 094

Feltámadtam és újból veled vagyok (introitus)

5.2.1

 095

Ez az a nap, melyet az Úr szerzett (graduale)

5.2.2

 096

A föld megrendült (offertorium)

5.2.5

 097 Úrnak végvacsorájára (graduál-himnusz)

 

 

 097b

Örülj és örvendezz

5.3.1

 

 

 

NAGYVECSERNYE (Egyetemi templom, 1972)

 

 098

Kyrie

Off/4

 099

Alleluja-antifona és a 109. zsoltár kezdete

Off/4

 100

Alleluja A mi húsvéti Bárányunk

Off/4

 101

Alleluja föltámadott az Úr (antifona és Magnificat)

Off/4

 

     —

oráció, Benedicamus

Off/4

 103

Alleluja-antifona és 113. zsoltár

Off/4

 104

Alleluja Nonne cor nostrum

Off/4

 

     —

moníciók és akklamációk

Off/4

 106

verzikulus és oráció

Off/4

 107

Krisztus halottaiból föltámadván (körmeneti antifona)

Off/4

 108

verzikulus és oráció

Off/4

 

     —

belépés a szentélybe és áldás

Off/4

 110

In hoc festo sanctissimo (Benedicmus) és Mária-antifona

Off/4

 

 

 

A nagyhéthez és húsvétvasárnaphoz tartozó más gregorián énekek megtalálhatók – egybek mellett – a Schola Hungarica következő lemezein:

 

HCD

Incipit

Mel/Off

12049/2

Lamentatio Prima

Off/1.1

12049/3

In monte Oliveti (responzórium)

Off/1.1

12049/4

Traditor autem (Benedictus-antifona)

Off/1.1

12049/5

Kyrie Puerorum

Off/1.1

12049/7

Ante diem festum (lábmosási antifona)

2.2.3

12049/9

Lamentatio secunda

Off/1.1

12049/13

Oratio Jeremiae prophetae

Off/1.1

12049/14

Recessit Pastor noster

3.7

12050/3

Dum transisset sabbatum (responzórium)

5.1.1

12050/4

Húsvéti játék

5.1.1

12050/5-6

Cum Rex gloriae (húsvéti körmeneti antifona)

5.1.5

12050/8

Sedit angelus (húsvéti körmeneti antifona)

5.1.7

12050/9

Resurrexi (introitus)

5.2.1

12050/11

Haec dies (graduále)

5.2.2

12050/12

Alleluja Pascha nostrum

5.2.3

12050/13

Mundi renovatio (sequentia)

 

12050/14

Terra tremuit (offertorium)

5.2.5

12050/15

Pascha nostrum (communio)

5.2.6

12050/17

Regina caeli (antifona tropussal)

 

12533/12

Húsvéti vecsernye

a 109-110-111. zsoltár antifonákkal

Off/4.1

12533/13

Húsvéti vecsernye 112. zsoltár antifonával

Off/4.1

12533/14

Húsvéti vecsernye 113. zsoltár antifonával

Off/4.1

12533/16

De ore prudentis (responzórium)

 

12558/1

Sepulto Domino (responzórium)

Off/3.1

12558/5

Laudate Dominum (tractus)

4.3.4

12741/1-11

Órómai húsvéti nagyvecsernye (görög allelujákkal)

 

12742/11-9

a virágvasárnapi körmenet antifonái

1.1.5-1.1.17

31168/1-13

a húsvéti vigília a beneventán rítusban