ÁTTEKINTÉS

 

A CD anyagáról az alábbi táblázat ad áttekintést, az egyes tételek gyors megtalálását pedig a nagyszámú kereszthivatkozás könnyíti meg.

A táblázat függőleges oszlopai az egyes napokat képviselik a következő sorrendben: a Nagyhét általában – Virágvasárnap  – Nagycsütörtök – Mandatum – Nagypéntek –  Nagyszombat és Húsvét éjszakája – Húsvétvasárnap.

A táblázat vízszintes sorai a CD fejezeteit jelentik, a * oszlopban azon rövidítés olvasható, mellyel az egész lemezen belül a fejezetekre utalunk (például: Mel/2.1.1. = a nagycsütörtöki mise első liturgikus éneke).

 

Index (Idx): A liturgikus énekek, szövegek, népénekek általános indexe. Az egyes fejezetekben ez az Idx-szám jelenik meg az adott tételnél; arra rákattintva a tétel valamennyi előfordulása megjelenik és kattintással bármelyik kinyitható. Más szóval: az egy adott tételre vonatkozó információk az Indexeken keresztül kapcsolhatók össze.

 

Ordo (Ord):  Az illető nap liturgikus szerkezetének címszó-szerű összegzése az egyes rítusoknak megfelelően. Ez egyúttal az egész könyv részletező tartalomjegyzéke, melyből az Idx-en keresztül közvetlenül megtekinthetők a kívánt szövegek, énekek.

 

Celebrációk (Cel): Részletező szertartásleírások, a konkrét szövegek/dallamok közlése nélkül.

 

Liturgikus szövegek (Text): A könyörgések, moníciók, prefációk, (kivételképpen olvasmányok) közlése latinul és/vagy magyarul. Azok a szövegváltozatok, melyeket dallammal közlünk, a következő fejezetbe kerülnek, itt csak utalunk rájuk.

 

Liturgikus énekek (Mel = Melodiarium): A főistentisztelet latin és magyar nyelvű énekei, általában több változattal (beleértve: protestáns graduálokét is).

Itt jegyezzük meg, hogy a CD terjedelme nem engedi többszólamú műzenei tételek idézését, de egy bőséges repertoár jegyzék-szerűen megtalálható a MTA-LFZE Egyházzenei Intézetének kezelésében lévő RELIKVIA adatbázisban. (Elérhető: Vörösmarty u. 35., 2004-től kezdve előre láthatóan a www.egyhazzene.hu honlapon is.) A liturgikus incipitek felhasználásával a RELIKVIÁ-ban különféle szólamszámú, stílusú, nehézségi fokú polifon tételeket találhatunk az adott naphoz.

 

Zsolozsmák (Off = Officia): A nagyhét jeles zsolozsmái (elsősorban a lamentációk és a húsvéti nagyvecsernye) szövegek és énekek organikus egysége. Ezért azokat nem osztjuk fel a Text és Mel fejezetek között, hanem külön egységben közöljük.

 

Népénekek (Cant = Cantiones): E fejezet csak a nagyhéthez közvetlenül használatos, leginkább ajánlott kanciókat közli a mai népénektárakból, kiegészítve régebbi énekkönyvekből idézett néhány darabbal.

 

Magyarázatok (Comm = Commentationes): az egyes napokra vagy tételekre vonatkozó kommentárokat az Indexen keresztül elérhető kereszthivatkozás köti az adott tételekhez.

 

Elmélkedések, imádságok (Medit = Meditationes): Régi liturgiákból, az egyházatyáktól vagy klasszikus újkori íróktól származó, az illető napra tartozó szövegek.

 

Gyakorlat (Prax = Praxis): Jó tanácsok a nagyhetet előkészítő vezetők részére.

 

Tárgyak, képek (Imag = Imagines): Néhány közölt kép a liturgiában használatos objektumokat mutat be, néhány további kép az adott nap témáinak művészi ábrázolása.

 

Hangfelvételek (Rec = Records): Válogatott latin és magyar liturgikus énekek hangfelvétele. A fejezet célja a kórusvezetők bátorítása és segítségnyújtás a betanításhoz.

 

Filmfelvételek (Film): Mivel a nagyhéten a zenei anyag előadásával azonos nehézséget jelent a szertartások illő elrendezése, a szertartás néhány pontjáról az Alsókrisztinavárosi Plébániatemplom 2002. évi nagyhete alatt készült teljes filmfelvételből mutatunk be oktató célú részleteket.

 

Források (Font = Fontes): A források rövid leírást adnak a lemezen felhasznált könyvekről.

 

Minden egység elején Tartalomjegyzék mutatja annak felépítését, melyben az egyes tételek a megfelelő linkre kattintva közvetlenül kinyithatók. A kereszthívatkozások legbiztosabban az Indexen keresztül érhetők el, de számos hivatkozást építettünk be az Ordo, Text és Mel fejezetekbe is.

                                                     

 

 

Nh

 VV

 NCs

M

NP

Vig

H

Index

Idx

+

 

 

 

 

 

 

Ordók

Ord

 

1

2

2

3

4

5

Celebrációk

Cel

 

1

2

3

4

5

6

Liturgikus szövegek

Text

 

1

2

2

3

4

5

Liturgikus énekek

Mel

 

1

2.1

2.2

3

4

5

Zsolozsmák

Off

0

 

1

 

2

3

4

Népénekek

Cant

 

1

2

 

3

 

4

Magyarázatok

Comm

1

2

3

4 (lament.)

5

6

7, 8

Elmélkedések, imádságok

(Katolikus/Protestáns)

Medit

 

1.1

2.1

1.2

2.1

 

1.3

2.3

1.4

1.5

2.4

Gyakorlat

Prax

1

2

3

4 (lament.)

5

6

7, 8

Tárgyak, képek

Imag

+

 

 

 

 

 

 

Hangfelvételek

Rec

 

1

2

3 (lament.)

4

5

6

Filmfelvételek

Film

 

1

2

3 (lament.)

4

5

6

Források

Font

+